فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم

لینک دانلود

 فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: تقویت دستگاه ایمنی عمدتا با هزینه انرژی متناسب با سطح فعالیت بدنی امكان پذیر می گردد كه در سال های پس از دوران كودكی از بیماری های ناشی از كم تحركی پیشگیری می كند. هدف از پژوهش حاضر تعیین فایل ورد پاسخ شاخص هاي التهابي، ايمني و هورموني به فعاليت بدني فزاينده در كودكان دختر سالم بود.روش كار: در این مطالعه نیمه تجربی كه در بهار سال 1393 انجام گرفت، 28 كودك دختر سالم شهر ارومیه با دامنه سنی 12-10 سال به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. قبل و بلافاصله بعد از انجام یك جلسه آزمون ورزشی Grade Exercise Test به منظور سنجش مقادیر ایمونوگلوبینی (M, G, I)، كورتیزول، كراتین كیناز،CRP و فیبرینوژن سرمی از آزمودنی های هر دو گروه خون گیری ورید بازویی توسط پرستار به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، t مستقل و t زوجی در SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مقادیر IgA (p=0.012)، IgG (p=0.028)، IgM (p=0.027)، كراتین كیناز (p=0.039)، فیبرینوژن (p=0.011) و CRP (p=0.048) بلافاصله پس از فعالیت ورزشی در گروه آزمون كاهش معنی دار و غلظت كورتیزول افزایش معنی داری نشان داد (p=0.001). همچنین بین شاخص های التهابی (كراتین كیناز، CRP و فیبرینوژن) و ایمنی (ایمونوگلوبین I، G و M) ارتباط مثبت و معنی دار (p=0.05)، اما بین شاخص های ایمنی (ایمونوگلوبین I، G و M) با هورمونی (كورتیزول)، و شاخص های التهابی (كراتین كیناز، CRP و فیبرینوژن) با هورمونی (كورتیزول) ارتباط منفی و معنی داری (p=0.05) مشاهده گردید.نتیجه گیری: دستگاه ایمنی دختران با توجه به تغییرات شاخص های التهابی و هورمونی در پاسخ به فعالیت بدنی شدید تضعیف می گردد. همچنین طبق یافته های این مطالعه از نظر آسیب شناسی دستگاه ایمنی، صدمات و التهابات عضلانی، حذف برنامه های تمرینی شدید و تدوین برنامه های تمرینی مناسب از جمله فعالیت های ورزشی با شدت متوسط برای كودكان دختر بسیار حائز اهمیت است.
كلید واژه: التهاب، دستگاه ایمنی، هورمون، كودكان، فعالیت بدنی

توضیحات بیشتر