فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد. این مطالعه با هدف بررسی فایل ورد عوامل مرتبط با رضايت شغلي کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 انجام شد.روش ها: این مطالعه توصیفی به روش مقطعی بر روی 151 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در سال 1393 انجام شد. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: میانگین سنی کارکنان 35.9±6.2 سال بود. بیشتر افراد مورد مطالعه را (58.3) زنان و مابقی را مردان تشکیل می دادند. اغلب کارکنان (88.7 درصد) متاهل و سایرین مجرد بودند. میانگین رضایت شغلی افراد 57.5±11.4 از 90 بود. بین رضایت شغلی با دیدگاه فرد نسبت به سطح درآمد خانواده ارتباط معنی داری مشاهده شد (p<0.05)، اما بین میزان رضایت شغلی کارکنان با متغیرهای دموگرافیک آنها ارتباط معناداری به دست نیامد (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به این که میزان رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس در سطح متوسطی می باشد، احتمالا می توان با اعمال نظام پرداختی مناسب موجبات رضایت کارکنان و ارتقای سطح کیفیت خدمات آنان را بهبود بخشید.
كلید واژه: رضایت شغلی، کارکنان بهداشتی، مرکز بهداشت

توضیحات بیشتر