فایل ورد ميزان رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجويان كارورز پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجويان كارورز پرستاري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجويان كارورز پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجويان كارورز پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجويان كارورز پرستاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: مهارت قاطعیت برای پرستاران و دانشجویان پرستاری به منظور استفاده موثر از دانش و عملكرد حرفه ای ضروری است. تعیین وضعیت موجود میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و همچنین شناسایی موانع به كارگیری رفتار قاطعانه می تواند مسوولان مربوطه را در برنامه ریزی های مربوطه و ارائه راهكار به منظور پیشگیری از مشكل یاری نماید. هدف این مطالعه، بررسی رفتار قاطعانه و درك از عوامل بازدارنده در دانشجویان كارورز پرستاری بود.روش كار: این پژوهش یك مطالعه توصیفی - مقطعی بود. جامعه پژوهش را كلیه دانشجویان كارورز پرستاری در نیمه دوم سال 1392 تشكیل می داد. 75 دانشجوی پرستاری به روش سرشماری در مطالعه شركت داشتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه قاطعیت گمبریل و ریچی به منظور تعیین میزان قاطعیت و پرسشنامه موانع به كارگیری رفتار قاطعانه پژوهشگر ساخته بود كه در برگیرنده عوامل بازدارنده قاطعیت در سه حیطه فردی، آموزشی و محیطی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و كاربرد spss-18 انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد كه 51 نفر از دانشجویان (68%) دارای قاطعیت متوسط و 9 نفر (12%) دارای قاطعیت پایین بودند. از دیدگاه دانشجویان، عوامل آموزشی (3.61±0.78) بیش از عوامل محیطی و فردی مانع از رفتار قاطعانه می گردید. در درك از عوامل بازدارنده «قاطعیت یكی از معیارهای ارزشیابی بالینی نیست» مانع ترین دلیل از دیدگاه دانشجویان (با میانگین 3.70±1.15) برای ایفای قاطعیت بود.نتیجه گیری: طبق نتایج، دانشجویان كارورز پرستاری نیازمند آموزش رفتار قاطعانه تا قبل از ورود به عرصه حرفه پرستاری بودند. با توجه به نقش بازدارندگی عوامل آموزشی در ارتقاء قاطعیت، تمركز بر تعلیم مهارت های مختلف از جمله مهارت قاطعیت توسط اساتید پرستاری در بستر مناسب محیطی پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: قاطعیت، دانشجویان پرستاری، عوامل بازدارنده

توضیحات بیشتر