فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: خشونت خانگی یكی از مهمترین عواملی است كه تهدید جدی برای سلامتی و حقوق زنان در جهان محسوب می شود. اما عوامل خطر قابل اصلاح آن در كشورهایی با درآمد پایین و متوسط كمتر شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فایل ورد عوامل مساعدكننده خشونت خانگي در زنان قربانی خشونت خانگی در سال 1392 صورت گرفت تا با شناخت زنان در معرض خطر گامی در جهت كاهش خشونت برداشته شود.روش كار: نوع مطالعه، توصیفی - مقایسه ای بود. جمعیت مطالعه شامل 110 زن واجد شرایط مراجعه كننده به مراكز بهداشتی - درمانی و دادگاه های خانواده شهرستان رشت بودند كه از مرداد الی دی ماه 1392به روش در دسترس (آسان) انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه خشونت خانگی شامل حیطه های خشونت فیزیكی، روانی و جنسی با 34 سوال بود. جهت تحلیل داده ها آمار توصیفی و آزمون های آماری كای اسكوئر، من ویتنی و t مستقل در spss نسخه 18 استفاده شد.یافته ها: در نتایج مطالعه ارتباط معناداری بین شغل همسر (p<0.04) و وضعیت مسكن (p<0.03) و تحصیلات همسر (p<0.02) با خشونت در زنان به دست آمد، به طوری كه میزان بیكاری و مسكن اجاره ای و تحصیلات پایین در گروه خشونت دیده به طور معناداری بیشتر از گروه بدون خشونت بود.نتیجه گیری: با توجه به اینكه عوامل بسیاری از جمله بیكاری، سطح سواد پایین و نبود مسكن می تواند بر شیوع خشونت خانگی در بین زنان تاثیرگذار باشد، لذا لزوم آموزش زنان جهت شناسایی عوامل مساعدكننده خشونت خانگی در خانواده و آشنایی آنان با راهكارها و روش های كاهش خشونت و درخواست كمك از مراكز حمایتی بیش از پیش احساس می شود.
كلید واژه: خشونت خانگی، زنان، عامل مساعد كننده

توضیحات بیشتر