فایل ورد پيش بيني گرايش به اعتياد با استفاده از سبک دلبستگي و تکانشگري

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني گرايش به اعتياد با استفاده از سبک دلبستگي و تکانشگري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني گرايش به اعتياد با استفاده از سبک دلبستگي و تکانشگري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني گرايش به اعتياد با استفاده از سبک دلبستگي و تکانشگري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني گرايش به اعتياد با استفاده از سبک دلبستگي و تکانشگري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: اعتیاد یکی از مهم ترین انحرافات اجتماعی است که پایه و اساس بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی در سطح جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی و تکانشگری با گرایش به اعتیاد بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تحصیل در سال تحصیلی 94-1393 بود که از این جامعه آماری 240 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، پرسشنامه سبک دلبستگی و پرسشنامه تکانشگری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون در SPSS-18 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن (r=-0.44)، دلبستگی دوسوگرا (r=0.27)، بی برنامگی (r=0.25)، تکانشگری حرکتی (r=0.44) و تکانشگری شناختی (r=0.43) با گرایش به اعتیاد همبستگی دارند. نتایج تحلیل آزمون رگرسیون نیز نشان داد سبک دلبستگی و تکانشگری می توانند 20 درصد از واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین کنند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش با برنامه ریزی های مناسب و اجرای دوره های آموزشی لازم برای خانواده ها می توان زمینه مناسب برای ایجاد سبک دلبستگی ایمن در فرزندان را فراهم نمود و همچنین با اجرای کارگاه ها و آموزش لازم در زمینه های مهارت های زندگی، حل مساله، و تصمیم گیری میزان تکانشگری را کنترل کرد.
كلید واژه: سبک دلبستگی، تکانشگری، گرایش به اعتیاد

توضیحات بیشتر