فایل ورد مقايسه اعتياد به اينترنت و مولفه هاي سلامت عمومي در فرزندان جانبازان و غيرجانبازان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اعتياد به اينترنت و مولفه هاي سلامت عمومي در فرزندان جانبازان و غيرجانبازان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اعتياد به اينترنت و مولفه هاي سلامت عمومي در فرزندان جانبازان و غيرجانبازان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اعتياد به اينترنت و مولفه هاي سلامت عمومي در فرزندان جانبازان و غيرجانبازان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اعتياد به اينترنت و مولفه هاي سلامت عمومي در فرزندان جانبازان و غيرجانبازان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

اهداف: مطالعه حاضر به منظور مقایسه اعتیاد به اینترنت و مولفه های سلامت عمومی فرزندان جانبازان و غیرجانبازان در سال 93-1392 انجام شده است.روش ها: روش پژوهش توصیفی - مقایسه ای و جامعه آماری كلیه فرزندان جانبازان و غیرجانبازان مدارس متوسطه شهر قدس می باشند، برای انتخاب فرزندان جانبازان از روش سرشماری و برای انتخاب فرزندان غیرجانبازان از روش تصادفی ساده استفاده شد، نهایتا تعداد 188 نفر از دانش آموزان بعد از همتاسازی در متغیرهای اقتصادی و تحصیلی به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده آزمون سلامت عمومی(G.H.Q-28) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAT) بوده است. این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره) انجام گرفت و از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد هر دو گروه فرزندان جانبازان و غیرجانبازان كاربران عادی اینترنت می باشند و در استفاده از اینترنت تفاوت آماری معناداری با هم ندارند. همچنین نمرات فرزندان جانبازان و غیرجانبازان در مولفه های اختلال در كاركرد اجتماعی و نشانه های جسمانیتفاوت معناداری با هم ندارند. ولی تفاوت دو گروه در مولفه های اضطراب و بی خوابی و افسردگی معنادار و فرزندان جانبازان وضعیت مطلوبی ندارند.نتیجه گیری: مشكلات جسمانی روانی جانبازان بر سلامت عمومی فرزندان آنان تاثیر منفی گذاشته است. نمرات اضطراب و افسردگی در فرزندان جانبازان نشان می دهد، اجرای برنامه های آموزشی مناسب و ارائه خدمات بهداشت روانی، هم برای جانبازان و هم برای فرزندان آنان ضروری می باشد.
كلید واژه: اعتیاد به اینترنت، سلامت عمومی، فرزندان جانبازان

توضیحات بیشتر