فایل ورد بررسي زمان بندي فعاليت عضلات موافق و مخالف عملكردي رباط صليبي قدامي مردان ورزشكار داراي ناهنجاري پرونيشن مچ

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي زمان بندي فعاليت عضلات موافق و مخالف عملكردي رباط صليبي قدامي مردان ورزشكار داراي ناهنجاري پرونيشن مچ دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي زمان بندي فعاليت عضلات موافق و مخالف عملكردي رباط صليبي قدامي مردان ورزشكار داراي ناهنجاري پرونيشن مچ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي زمان بندي فعاليت عضلات موافق و مخالف عملكردي رباط صليبي قدامي مردان ورزشكار داراي ناهنجاري پرونيشن مچ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي زمان بندي فعاليت عضلات موافق و مخالف عملكردي رباط صليبي قدامي مردان ورزشكار داراي ناهنجاري پرونيشن مچ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

اهداف: هدف از این تحقیق بررسی زمان بندی فعالیت عضلات موافق و مخالف عملكردی رباط صلیبی قدامی ورزشكاران دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا با ورزشكاران سالم بود.روش ها: در تحقیق حاضر تعداد 15 ورزشكار دارای پرونیشن افزایش یافته مچ پا و 15 ورزشكار سالم به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. سیگنال های الكترومیوگرافی با استفاده از الكترود سطحی از 7 عضله (مدیال همسترینگ، بایسپس فموریس، گلوتئوس مدیوس، ركتوس فموریس، واستوس لترالیس، واستوس مدیالیس و مدیال گاستروكنمیوس) ثبت شد. روش آماری MANOVA جهت بررسی زمان بندی فعالیت عضلات در بین دو گروه استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون های آماری با استفاده از آزمون مانووا نشان داد بین زمان بندی فعالیت عضلات ركتوس فموریس (P=0.007) و واستوس لترالیس (P=0.002) بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد و بین زمان بندی فعالیت سایر عضلات ارتباط معنی داری وجود ندارد (P³0.05).نتیجه گیری: ناهنجاری پرونیشن افزایش یافته مچ پا با تغییر در زمان بندی فعالیت عضلات ركتوس فموریس و واستوس لترالیس می تواند به عنوان یك عامل خطرآفرین در بروز آسیب های ACL دخیل باشد.
كلید واژه: پرونیشن مچ پا، رباط صلیبی قدامی، الكترومیوگرافی، زمانبندی فعالیت، عضلات ثبات دهنده زانو

توضیحات بیشتر