فایل ورد نقش افسردگي و مصرف مواد در تبيين افكار خودكشي در سربازان دانشگاه علوم پزشكي ارتش

لینک دانلود

 فایل ورد نقش افسردگي و مصرف مواد در تبيين افكار خودكشي در سربازان دانشگاه علوم پزشكي ارتش دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش افسردگي و مصرف مواد در تبيين افكار خودكشي در سربازان دانشگاه علوم پزشكي ارتش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش افسردگي و مصرف مواد در تبيين افكار خودكشي در سربازان دانشگاه علوم پزشكي ارتش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش افسردگي و مصرف مواد در تبيين افكار خودكشي در سربازان دانشگاه علوم پزشكي ارتش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :9

اهداف: هدف از تحقیق حاضر تبیین افكار خودكشی بر اساس متغیرهای مصرف مواد و افسردگی در سربازان دانشگاه علوم پزشكی ارتش بود.روش ها: در این مطالعه همبستگی مبتنی بر مدلیابی تحلیل ساختاری، نمونه ای به حجم 176 سرباز با روش تصادفی و طبقه ای از 3 یگان انتخاب گردید. با استفاده از سه پرسشنامه افكار خودكشی بك، پرسشنامه افسردگی بك و مقیاس احتمال مصرف مواد داده های مطالعه جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos (نسخه 19) استفاده شد.یافته ها: از مجموع 176 سرباز 28.4 درصد در خطر بالای باورهای مرتبط با خودكشی قرار داشتند (نمره بالاتر از 10). بین متغیرهای افسردگی و احتمال مصرف مواد با افكار خودكشی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. مدل ساختاری تحقیق نشان داد كه 74 درصد واریانس افكار خودكشی از طریق دو متغیر افسردگی و مصرف مواد تبیین می گردد.نتیجه گیری: در كل نتایج تحقیق نشان داد كه ریسك افكار خودكشی در سربازان دانشگاه علوم پزشكی ارتش نسبتا بالامی باشد كه این امر لزوم اتخاذ تدابیری جدی توسط مسوولین و سایر ارگانهای ذیربط را در جهت بهبود وضعیت سلامت روانی - اجتماعی سربازان را می طلبد.
كلید واژه: افكار خودكشی، مصرف مواد، افسردگی

توضیحات بیشتر