فایل ورد تاثير نوروفيدبك بر درمان سردردهاي اوليه كاركنان نظامي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير نوروفيدبك بر درمان سردردهاي اوليه كاركنان نظامي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير نوروفيدبك بر درمان سردردهاي اوليه كاركنان نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير نوروفيدبك بر درمان سردردهاي اوليه كاركنان نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير نوروفيدبك بر درمان سردردهاي اوليه كاركنان نظامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :12

اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نوروفیدبك بر درمان سردردهای اولیه كاركنان نظامی می باشد.روش ها: این مطالعه یك مطالعه شبه تجربی یك گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس بود. متغییر مستقل مداخله نوروفیدبك و متغییر وابسته فراوانی، شدت و مدت سردرد می باشد. ابزار سنجش نیز فرم روزنگار سردرد بلانچارد بود. بدین منظور تعداد 15 نفر از كاركنان نظامی مبتلا به سردرد اولیه انتخاب شده و قبل از دوره درمان با نوروفیدبك، به مدت یك هفته فرم روز نگار سردرد را به عنوان پیش آزمون تكمیل نمودند. سپس نمونه ها طی 15 جلسه 30 دقیقه ای به صورت سه بار در هفته مورد درمان با نوروفیدبك واقع شدند. پس از اتمام درمان، نمونه ها برای یك هفته دیگر فرم روزنگار سردرد را به عنوان پس آزمون تكمیل نمودند و در نهایت نتایج پیش آزمون و پس آزمون با هم مقایسه شدند.نتایج: نتایج تحقیق كه از طریق انجام آزمون t همبسته بر روی پیش آزمون و پس آزمون به دست آمد نشان داد، درمان با نوروفیدبك باعث كاهش معنی دار در فراوانی (P<0.01)، شدت (P<0.01) و مدت (P<0.05) سردردهای مراجعین مبتلا به سردرد اولیه شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده و كاهش چشمگیر فراوانی، شدت و مدت سردرد، به نظر می رسد درمان با نوروفیدبك به عنوان مداخله رفتاری، می تواند نقش موثری در كاهش و درمان سردردهای اولیه كاركنان نظامی داشته باشد.
كلید واژه: سردردهای اولیه، نوروفیدبك، كاركنان نظامی

توضیحات بیشتر